93 207 57 11
Instagram Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos
logo unesco2
CambridgePartner 1

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

CARACTERÍSTIQUES

L'ESO és la darrera etapa de l'ensenyament obligatori que ofereix un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial, en el marc d’un sistema que preveu l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat com a principal eina per afavorir la continuïtat formativa en els ensenyaments post-obligatoris.

Comprèn 4 cursos acadèmics; l’últim curs posa èmfasi en l’orientació acadèmica posterior i en la integració a la vida laboral.

Acull els nois/es entre els 12 i 16 anys. Els alumnes tenen dret a romandre en l’etapa fins als 18 anys.

Els objectius principals de l’etapa són:

 • Assegurar l'autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l'afectivitat i les emocions en els alumnes d'ESO.

 • Desenvolupar el coneixement reflexiu dels alumnes, la formació de pensament i d'expressió d'idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials dels alumnes.

 • Treballar les competències bàsiques, la sensibilitat artística i la creativitat, així com la coresponsabilitat i respecte a la igualtat de drets de les persones.

 • Fomentar el treball i estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.

 • Aprendre a resoldre problemes de la vida quotidiana.

 • Desenvolupar l'hàbit lector, per tal de construir coneixement i desplegar el potencial personal.

METODOLOGIA

El model competencial que proposa l’ESO es treballarà usant diferents metodologies, però prioritzant sempre la pràctica activa i personalitzada, l’observació directa i fent que l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge.

Els equips de professors i tutors acompanyen el procés de creixement personal de cada alumne, emfatitzant els aspectes següents:

 • Ensenyar a pensar i a aprendre. Facilitem als alumnes l'adquisició d'unes estratègies d'aprenentatge, unes tècniques i uns hàbits d'estudi que els permeten adquirir uns coneixements, i a més aprendre a pensar i aprendre a aprendre.

 • Ajudar a créixer i a madurar com a persones. Centrem el treball tutorial en el seguiment personal de l'alumne per potenciar la seva individualitat, tenint presents les seves necessitats, capacitats i context, amb una acció educativa que facilita el coneixement d'un mateix des d'una actitud positiva per créixer en un esperit obert, receptiu i sensible.

 • Personalització del procés d'aprenentatge. Acompanyem l'alumne/a en el seu procés d'aprenentatge per assolir una competència social i emocional, atenent la diversitat de punts de partida i la diversitat de capacitats, amb una especial cura d'aquells que necessiten més suport.

 • Conviure i aprendre amb els altres. Eduquem per ser persones competents, responsables i solidàries, ensenyant a acceptar, respectar i ajudar els altres i oferint acompanyament tutorial en la resolució de conflictes.

 • Aprendre a conviure inspirats en l'Evangeli. Donem a conèixer la persona de Jesús, aprenent a viure inspirats pels valors evangèlics des de l'experiència de santa Teresa de Jesús i sant Enric d’Ossó.

 • Desenvolupament integral de la persona. Eduquem cada una de les dimensions de la persona, la intel·lectual, l'emocional, la creativa, l'estètica, l’espiritual, la física..., amb una visió integradora que contribueix al ple desenvolupament de la personalitat.

 • Alternança metodològica. Compaginem les tècniques més modernes i actives, a les quals donem prioritat, amb classes expositives i explicacions que considerem necessàries per l’assoliment d’alguns continguts i per dotar els/les alumnes d’una autonomia responsable i adient a l’edat.

 

CURRÍCULUM

El currículum de l’ESO s’organitza en matèries, amb especial atenció a l’assoliment de les competències bàsiques clau d’àmbit i matèria. Aquestes permeten desplegar un model d’ensenyament-aprenentatge que vincula competències i continguts clau de cada matèria. Els continguts clau són aquells que contribueixen en major mesura al desenvolupament de cada competència.

Les matèries que comparteixen competències bàsiques, continguts i orientacions metodològiques s’agrupen en àmbits de coneixement, que són els següents:

miniatura-cuadro-ESO

 

Cada matèria, té la seva corresponent programació, amb els objectius d’etapa i curs, els continguts i els criteris d’avaluació; aquesta serà coneguda per alumnes i famílies a principi de curs.

El Departament d'Educació promou que l’alumnat que finalitza l’ESO pugui acreditar la seva competència digital i la seva competència en llengües estrangeres (nivell B1 segons el Marc Europeu Comú de Referència per a l’Aprenentatge, l’Ensenyament i l’Avaluació de les Llengües).

La normativa que regeix el currículum de l'Ed. Secundària Obligatòria és la LOMCE.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

En aquesta etapa és especialment rellevant l'educació en la diversitat.

L’Escola dóna molta importància al procés de creixement maduratiu de l’alumne, per tal d’aconseguir que aquests siguin persones autònomes capaces d’enfrontar-se a les tasques de cada dia. En aquesta línia actuen l’equip de professors i tutors dels diferents cursos, juntament amb el Departament d’Orientació Escolar.

Per donar resposta a les diferents necessitats dels alumnes i aconseguir que cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats, tenint en compte la seva individualitat, l'Escola adopta un conjunt de mesures que inclouen:

 • Suport individual i coeducació en algunes matèries.
 • Elaboració de material que s’adapti a les necessitats de cada alumne.
 • Treball cooperatiu.
 • Sessions de tutoria individual i grupal.
 • Acompanyament personalitzat
 • Pla Individualitzat (PI), amb coordinació amb el gabinet psicopedagògic i les famílies, en els casos que sigui necessari.

L’Escola ofereix la matèria optativa de Segona Estrangera (Alemany) com un pla per a tota l’etapa per aquells alumnes amb un bon expedient acadèmic en finalitzar la Primària de les àrees instrumentals, així com un bon desenvolupament de la competència lingüística.

A més, els alumnes que ho desitgin poden cursar, en 4, 3 ó 2 anys (segons quan iniciïn el programa -a 3r ESO, 4t ESO o 1r Batxillerat-) el Programa Batxillerat Dual Internacional, que atorga la doble titulació americana-espanyola del Batxillerat; aquest programa és també indicat per a alumnes amb elevades capacitats

TOP