93 207 57 11
Instagram Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos
logo unesco2
CambridgePartner 1

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Projectes

Projectes interdisciplinaris i altres activitats.

Aquest curs, es proposa des de la Direcció Pedagògica, una sèrie de criteris a tenir en compte a l’hora de fer projectes o activitats innovadores a nivell pedagògic: apadrinaments...

Els criteris són els següents:

 • apadrinamentEs farà un Projecte Interdisciplinari per grup, des de P3 fins 4t ESO. No cal que englobi totes les àrees i matèries. Pot ser un de nou o un projecte ja elaborat però amb les esmenes adequades. Tindrà limitació de temps i hauria d’estar marcat en el calendari (dies 17, 18 i 19 de desembre, a l’ESO) i es pararan les classes mentre duri el projecte. S’haurà d’elaborar una petita programació del projecte (objectius, continguts, metodologia, avaluació...), per anar elaborant el banc de recursos. En el cas de 3r ESO, es farà servir la metodologia Design for Change i s’elaborarà un vídeo final (el tema l’escolliran els propis alumnes després de reflexionar sobre les necessitats del seu entorn més immediat –famílies, barri, Escola-).
 • Està previst realitzar un mínim de dos apadrinaments entre cursos i/o etapes, sense parar el ritme habitual de les classes i delimitant la durada i els cursos implicats. En principi, es farà un apadrinament dels alumnes de 4t ESO amb els de 4t Primària en llengua anglesa (2n trimestre). També es realitzarà una petita programació del projecte.
 • Se seguirà la progressiva incorporació de la metodologia AICLE en totes les etapes, iniciada ja fa alguns anys amb la matèria Arts&Crafts a tota la Primària. Està previst potenciar la formació del professorat per a poder impartir progressivament continguts en anglès i que aquest curs s’imparteixi:
  • Una unitat com a mínim, en anglès, des de qualsevol àrea, a Cicle Superior de Primària.
  • Una unitat per trimestre, a ESO i Batxillerat, des d’àrees diferents.
 • Es potenciarà molt durant el curs la metodologia cooperativa, que facilita l’aprenentatge entre iguals. Es farà com a mínim una activitat d’aquest tipus per trimestre, a Infantil-Primària, i una activitat com a mínim per trimestre i assignatura, a ESO i Batxillerat. Com en els casos anteriors, s’elaborarà una petita programació de l’activitat.
 • Es potenciarà el treball amb wikis i webquests. S’intentarà fer-ho almenys un cop per trimestre i curs. I es farà també la programació pertinent.
 • Aquest curs ens centrarem molt amb l’avaluació, reforçant la co- i auto-avaluació. S’incentivarà molt l’avaluació per rúbriques, en cada trimestre i a totes les matèries.
 • Des de l’àrea de Tutoria però amb la implicació de tot l’Equip docent, a l’ESO i Batxillerat, es realitzarà un portfoli per curs, explicant l’activitat normal del grup classe.

 


Crèdits de Síntesi (CdS)

El Crèdit de Síntesi és una matèria obligatòria als cursos de 1r, 2n i 3r ESO.

credit-sintesiEstà format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge que impliquen un treball interdisciplinari (no necessàriament ha d’incloure activitats associades a totes les matèries) que afavoreixi la integració de coneixements i del treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors. Aquestes activitats estan concebudes per avaluar si s'han assolit, i fins a quin punt, els objectius de les diverses matèries del currículum i les competències bàsiques. La qualificació del treball de síntesi es computa dins de la qualificació del bloc de matèries optatives.

El CdS s’ha de realitzar en equip format per 4 ó 5 alumnes i ha d’estar tutoritzat per un professor (un tutor cada 2, 3 ó 3 equips), qui en farà el seguiment i l’orientació.

Segons la normativa vigent, el Treball de Síntesi admet diverses formes organitzatives: de manera intensiva, concentrant totes les activitats en un període que pot oscil·lar entre els tres i els cinc dies, o bé de manera extensiva. A l’Escola el fem durant la darrera setmana del 2n trimestre i el fem coincidir amb una estada fora, per reforçar l’aspecte convivencial del grup classe.

Des de l’any passat, el CdS el fem íntegrament en anglès, en col·laboració amb l’empresa Home to Home. Els alumnes de 1r, 2n i 3r ESO estan tres dies a una casa de colònies, fent activitats relacionades amb el tema del crèdit, i, en tornar a l’Escola, durant dos dies més acaben d’enllestir el dossier preparat i preparen exposicions orals que presentaran a un tribunal format per dos professors de l’Equip docent, com a mínim.


Projecte de Recerca (PdR)

Els alumnes de 4t ESO han de fer un projecte de recerca en equip. L'objectiu del Projecte de Recerca és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l'ESO i, especialment, de la competència d'aprendre a aprendre i de la competència d'autonomia i iniciativa personal.

El PdR està constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumne, entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per l'alumne mateix i sota el guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l'alumne ha de demostrar capacitat d'autonomia i iniciativa en l'organització del treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

També es posen en acció les competències comunicativa lingüística i audiovisual (amb la presentació escrita del treball i l'exposició oral), la competència en el tractament de la informació i la competència digital (amb la cerca i gestió d'informacions en diversos formats) i la competència social i ciutadana (participació, responsabilitat, presa de decisions i capacitat dialògica en el treball en equip).

El PdR consta d'una sèrie de tasques que es poden construir a partir de situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals els alumnes, en grups reduïts, han de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar informació procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d'un informe escrit i una breu exposició oral. Aquestes situacions inicials proposades als alumnes poden tenir un caràcter transversal, però també es poden emmarcar dins un àmbit de coneixement determinat.

La realització del Projecte de Recerca té una durada aproximada de 35 hores lectives i es pot distribuir temporalment de manera flexible al llarg del curs o bé concentrada en un període determinat. A l’Escola organitzem el PdR durant els mesos d’octubre a desembre. El lliurament del treball tindrà lloc, aquest curs, el 5 de desembre, i la presentació oral, el dia 22 de desembre.

En la qualificació final del PdR intervenen tant la nota del seguiment del treball en grup fet pel tutor del treball, com la qualitat de la memòria lliurada i de l’exposició oral davant d’un tribunal format per dos professors de l’Escola. Aquesta qualificació final s’incorpora, segons normativa, a la qualificació del bloc de matèries optatives (amb exclusió de les tres matèries optatives específiques que ha hagut de cursar) que l'Equip docent ha d'atorgar a cada alumne. El PdR computa com a mínim el 50% de la qualificació del bloc d'optatives. A efectes de promoció, s'ha de considerar aquest bloc com una única matèria.


Design for Change.

design-changeA 5è de Primària i 3r ESO, aquest curs (amb l’objectiu de fer-ho extensible a tots els cursos de l’ensenyament obligatori, en un futur proper), es realitzarà un projecte d’aprenentatge-servei d’atenció comunitària, seguint les directrius del programa internacional Design for Change.

Aquest projecte està molt d’acord amb els principis del Servei comunitari per als alumnes d’ESO que es vol impulsar des del Dep. Ensenyament, d'acord amb l'article 79.1 e) de la Llei d'educació, amb alguna característica extraordinària.

La finalitat del projecte Design for Change és garantir que els estudiants experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Pretén, doncs, desenvolupar la competència social i ciutadana dels alumnes.

El tema del treball serà escollit pels propis alumnes a partir de les necessitats detectades en el seu entorn més immediat (família, Escola, barri, ciutat) i tenint en compte els seus interessos i les seves possibilitats.

El Projecte tindrà lloc, a 3r ESO, la darrera setmana del 1r trimestre, tot i que també s’impartiran algunes sessions teòriques de preparació durant alguns dies abans (des de Tutoria) i tindrà una duració aproximada de 3-5 dies. A 5è de Primària, el projecte es realitzarà durant la setmana del 13 al 17 d’abril.


Treball de Recerca (TdR)

treball-recercaEl Treball de Recerca és una matèria que té una assignació curricular de 70 h. A l’Escola, és un treball que cada alumne de Batxillerat fa, a nivell individual, sobre algun tema que prèviament ell ha escollit, tutoritzat sempre per algun tutor, el qual ha de vetllar perquè l’alumne faci les tasques amb regularitat i es contempli sempre les fases següents:

 • Elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar,
 • Plantejament de qüestions relacionades,
 • Planificació de la recerca,
 • Cerca i processament de la informació,
 • Síntesi de la investigació i explicació dels resultats,
 • Revisió de la feina feta,
 • Presentació de l'informe: redacció del treball i exposició oral

A nivell organitzatiu el Centre pot disposar de diferents models, però a l’Escola es comença quan l’alumne cursa el 2n trimestre de 1r de Batxillerat i es lliura a finals del 1r trimestre de 2n curs de Batxillerat.

Concretament, els alumnes de 2n Batxillerat lliuraran la memòria escrita el dia 18 de desembre i faran l’exposició oral el dia 26 de gener de 2015.

Els alumnes de 1r Batxillerat començaran el seu TdR a mitjans de febrer.


Escola UNESCO

unescoDes de fa 3 cursos, l’Escola Sant Josep Teresianes va iniciar el procés per ser reconeguda Escola UNESCO. Ha fet els passos previs i ha lliurat tots els documents perquè UNESCO París reconegui el centre com escola adherida a la Xarxa UNESCO. El 29 d'octubre de 2012 el Consell Escolar del Centre va signar la carta de compromís.

Actualment és el segon curs que pertany a la XEAUC (Xarxa d'Escoles Associades a la UNESCO de Catalunya). Participa de les seves accions i assembles, i organitza activitats durant la Setmana UNESCO (setmana entorn el 16 de novembre, dia UNESCO).

Principalment l'Escola treballa per viure de més a prop els temes d'educació per a la pau i els drets humans, compartint i col·laborant en els temes de respecte i responsabilitat envers el medi. Així s'ensenya als alumnes a aprendre a ser ciutadans del món i a respectar i entendre altres cultures. També es treballa en comú amb altres escoles.

Per fer visible el compromís, l'Escola celebra de forma especial les dates del 30 de gener, DENIP (Dia Escolar de la No Violència i la Pau) i el 21 de març, Dia Mundial de la Poesia, a més a més de seguir els eixos temàtics plantejats per la XEAUC cada curs.


Participació en premis i concursos.

L’Escola presenta cada any en diferents premis i/o concursos, alumnes de les etapes de Primària, ESO i Batxillerat. Hi ha alguns en els quals ja fa temps que tenim presència, però restem atents a d’altres oportunitats que puguin anar sortint al llarg del curs.

D’entre els premis i concursos en els quals l’Escola participa des de ja fa temps, destaquem:

 • Concurs Tintinaire. L’Escola participa des de l’etapa de Primària per segon any consecutiu d’aquest concurs Interescolar de Dibuix Tintinaire. Aquest concurs és una acció que dóna suport al Pla Nacional de Lectura en diverses llengües i vol estimular el plurilingüisme en l’alumnat i desenvolupar-ne les competències comunicatives i artístiques. L’objectiu és apropar els nostres alumnes al món literari i en concret al còmic i l’obra del belga Georges Remí, conegut com Hergé, autor de les aventures del reporter més audaç del segle XX: Tintín. Al mateix temps es pretén que l’alumne descobreixi i reflexioni a partir de textos escrits sobre els valors tals com la companyonia i la sensibilitat històrica, reflectits en l’obra del personatge universal del còmic belga, i de les actituds solidàries i ecològiques necessàries en el món actual. Compta amb el suport del Dep. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través del Servei de Llengües Estrangeres de la Subdirecció General de Llengües i Plurilingüisme.
 • Concurs NESTLÉ. Els alumnes de Cicle Superior de Primària participen en la vuitena edició del concurs escolar d’educació en nutrició “Aprèn a menjar bé”, iniciativa pensada i desenvolupada des de Nestlé per estimular als nens a adoptar uns hàbits de vida saludables i ensenyar-los els valors d’una alimentació sana i equilibrada. Aquest concurs compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola de la Nutrició. L’objectiu és crear un anunci publicitari per a comunicar a la resta de nens i nenes de la seva edat els beneficis de seguir una alimentació saludable juntament amb la pràctica d’exercici físic. Els treballs entregats han de ser realitzats per grups d’alumnes i no de manera individual.
 • Espai del Consum Bonpreu. Fa quatre cursos que, amb la voluntat de realitzar activitats pràctiques per al desenvolupament de bons hàbits de salut i consum dels nostres alumnes de primària, es realitza un taller anual a l'espai del consum Bonpreu. L'activitat es realitza a Cicle Inicial i Mitjà durant el primer trimestre, normalment on coincideixen els continguts curriculars de l'assignatura de medi natural. Amb l'ajuda de diferents nutricionistes, els alumnes, agrupats en grups-classe, assisteixen a una xerrada sobre els continguts que han treballat a Medi Natural. Aprenen l'origen dels aliments, els diferents grups en què es classifiquen, les diferents etiquetes que poden tenir, entre d'altres. Realitzen un esmorzar saludable, aprenen a treballar una recepta o fan el tast de diferents classes d'una mateixa fruita. Després apliquen els continguts apresos en una visita al supermercat Bonpreu del carrer Sicília, al costat de les oficines de l'Espai del Consum.
 • Concurs Bíblic. La nostra escola des de ja fa uns anys participa d’aquest concurs a nivell de Primària i Secundària. I aquest curs s’hi uneix un dels cursos d’Educació Infantil (P5). El concurs disposa de vàries modalitats i des de l’Escola potenciem el de dibuix per als més petits (Infantil i Primària) i el qüestionari de recerca d’informació a la Bíblia per als més grans (alguns cursos de Primària i l’ESO). L’objectiu principal és fomentar l’ús del Nou Testament i estimular als alumnes que coneguin Déu a través de les ensenyances de la Bíblia. El concurs consisteix a contestar individualment el qüestionari corresponent, segons el nivell que cursa l’alumne. En la confecció de les preguntes s'ha pres com a base de la Bíblia Catalana Interconfessional (BCI). Els premis s’entreguen dins el marc d’una gran festa a la qual estan convidats professors i famílies dels alumnes guanyadors d’alguna de les categories. Més informació
 • Certamen de Lectura en Veu Alta. Com que la lectura i l’escriptura són considerades eines primordials i bàsiques de la resta d’aprenentatges, a l’Escola considerem que han de constituir un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa d’educació obligatòria. És per això que des de fa ja tres cursos participem en aquest concurs, que ja fa 12 anys la Fundació Enciclopèdia Catalana va crear (des de la 9a. edició que hi col·labora també el Dep. Ensenyament). És el Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta, dirigit a alumnes de tot Catalunya, tant de Primària com d’ESO, per fomentar el gust per la lectura. A l'Escola es treballen tècniques d'expressió oral, cura de la veu, bones postures i les diferents dinàmiques de lectura per tal d'animar als alumnes a expressar-se correctament, amb una bona entonació i tenir riquesa de vocabulari. Després, un representant per cicle (a partir de Cicle Mitjà) és seleccionat, mitjançant diferents eliminatòries, per a participar als quarts de final juntament amb altres escoles.
 • Concurs de Jóvenes Talentos de Relatos Cortos, organitzat per Coca-Cola. Participen els alumnes de 2n d´ESO. El concurs consisteix en escriure un text narratiu curt , sobre el tema proposat cada any. Més informació en aquest link
 • Concurs El Periódico del Estudiante, organitzat per El País. Participen els alumnes de 3r d´ESO. El concurs consisteix en dissenyar el seu propi diari amb un mínim de cinc seccions que mostri la capacitat inquisitiva de l´alumnat.
  Per a més informació consultar: wwww.estudianteselpais.com
 • Concurs The Fonix, organitzat per International House, per la Fundació Catalana d´Esplai i per la Secretaria General de Polítiques Educatives de la Generalitat de Catalunya. L’any passat hi va participar una representació d’ alumnes de 3r i 4t d´ESO, i aquest curs es pretén també que hi puguin participar els alumnes de 6è de Primària. El concurs consisteix en la realització d´unes proves en llengua anglesa. Més informació en aquest link
 • Concurs de Clipmetratges, organitzat per Mans Unides, i dirigit als alumnes d’ESO. El concurs consisteix en crear un clipmetratge d’un minut sobre el tema proposat per l’organització. El tema d’enguany és “Desafío: el hambre”. Fa molts anys que l’Escola participa en aquest concurs, i fa dos cursos que guanya el Premi a l’Escola més participativa. Per a més informació consultar. http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
 • Vídeo V Centenari Naixement Sta. Teresa de Jesús, organitzat per la Fundació Escola Teresiana. L’Escola participa amb la presentació d’un lip-dub en el qual intervé tot el col·legi, en aquest concurs per tal de celebrar el V Centenari del Naixement de la Santa. El lip-dub mostra diferents aspectes de la vida de Sta. Teresa: les seves relacions socials, la seva vida familiar, cultural, la relació amb Déu, les fundacions, les obres literàries...

 

 

L’Escola participa cada any dels Jocs Florals del Barri, concurs organitzat pel Centre de Recursos de Gràcia. A més, es reserva el dret de poder participar, si es considera adequat, en altres concursos que puguin convocar-se al llarg del curs.

Els alumnes de 2n Batxillerat, un cop han lliurat el seu Treball de Recerca, poden presentar els seus treballs a diferents concursos per tal de poder optar a algun premi. Alguns dels concursos als quals se solen presentar aquest tipus de treballs són els següents:

 • Fòrum de Recerca de Gràcia, organitzat pel Centre de Recursos de Gràcia.
 • Premis per als treballs de recerca de batxillerat, organitzat per la Universitat Ramón Llull.
 • Premis Argo, organitzat per la Universtitat Autònoma de Barcelona.
 • Premis CIRIT, organitzat per AGAUR.
 • Premi d´Economia i Empresa, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Premis Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Premis UPC per als Treballs de Recerca, organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Premi Arnau de Vilanova, organitzat pel Col.legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències.

Activitats referents a la relació amb les famílies.

Amb les famílies, destaquem les accions puntuals següent:

 • Carter Reial. La primera setmana de desembre, l’AMPA juntament amb l’Escola, organitza un acte on se simbolitza l’arribada del carter reial a l’Escola. Poden participar tots els alumnes més petits i aquells que ho desitgin. Normalment se sol fer un dia, de dilluns a divendres, a les 17 h. Els pares col·laboren de manera directa amb l’activitat decorant prèviament el Saló d’Actes per a l’ocasió.
 • activitats-familiaDia de la Família. A finals de curs, normalment la darrera setmana de maig, se celebra durant un cap de setmana la Festa de l’Escola, organitzada principalment per l’AMPA amb col·laboració amb l’Escola. Durant aquesta festa, l’Escola roman oberta i es fan activitats diverses amb els alumnes i les seves famílies: tallers, campionats de futbol entre els diferents membres de la Comunitat educativa, exposicions .... A més, dissabte a la nit es fa un sopar de germanor al pati de l’Escola, on poden participar tots els professors, els alumnes i la seva família més propera. L’objectiu d’aquesta diada és unir vincles entre Família-Escola, tret distintiu del nostre Caràcter Propi.
 • Graduació alumnes P5 i 2n Batxillerat. Al maig (2n Batxillerat) i al juny (P5) tenen lloc a l’Escola els actes de graduació d’aquestes dues promocions. Es fa un petit acte a la Capella i al Saló d’Acte, amb parlaments de la Presidenta de l’AMPA i la direcció del Centre, i el lliurament d’orles als alumnes. En el cas dels alumnes de Batxillerat, l’acte continua amb un sopar de germanor on hi poden participar els professors, els alumnes i els pares i germans d’aquests.

Activitats referents a les relacions amb institucions públiques.

 • agenda-21Escola sostenible: La nostra Escola va participar en el seu dia del Projecte Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona, i ja som Escola Sostenible. L'Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat. A Sant Josep Teresianes existeix una comissió formada per alumnes, pares i professors que coordina les accions i els projectes per aconseguir una escola més sostenible. Després de 6 anys realitzant anualment un projecte, el curs 2013-2014, es va redactar i signar el projecte triennal de prevenció de residus. És el primer projecte triennal de l'escola que ha entrat a formar part del programa pilot de prevenció de residus de l'Ajuntament de Barcelona. A partir d'aquest curs el Programa Agenda 21 passa a denominar-se Programa Barcelona Escoles + Sostenibles (http://www.sostenibilitatbcn.cat). Aquest curs l’Escola farà diferents actuacions per tar de quantificar i classificar els residus que es generen als diferents llocs del Centre i així fer accions de prevenció.
  -Recollida selectiva de residus als patis
  -Recollida de taps de plàstic
  -Punt verd mòbil escolar

   

 •  

 • Institut Municipal de Salut Pública: L’Escola, des de ja fa uns anys, participa del Pla de Vacunació als centres escolars, que duu a terme l’IMSP. Durant aquest curs s’administrarà a l’alumnat de 6è de Primària la vacuna de l’hepatitis A i B i aquelles que determini la pròpia Agència de Salut Pública (vacuna del papil·loma, a les noies). Als alumnes de 2n ESO se’ls administrarà la vacuna del tètanus-diftèria. A més, des de l’àrea de Tutoria s’imparteixen xerrades relacionades amb l’alcohol, l’adolescència, les drogues…

Relacions externes del Centre amb col·laboradors externs, serveis educatius i similars.

L’Escola, amb el seu afany de ser escola oberta a l’entorn i de formar alumnes conscients de la realitat exterior, promou i organitza diferents activitats amb col·laboradors externs, per tal d’afavorir l’educació integral de l’alumnat. Així:

 • Organitza xerrades sobre educació viària, drogues, grafittis, seguretat a les xarxes ... amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.
 • Programa xerrades d’orientació universitària amb Universitats, alumnes que cursen estudis universitaris...
 • Participa d’actes i xerrades de caire solidari, com per exemple amb la Fundació La Marató.
 • Organitza campanyes i accions solidàries per a parròquies properes i col·labora estretament amb Càritas, Mans Unides, Cotolengo i la Residència de Nens de St. Josep de la Muntanya...
 • Desenvolupa programes de tutoria a l’ESO i Batxillerat sobre drogues, educació sexual, alcohol ... amb entitats com Alcohol i Societat, Alcohólicos Anónimos, Proyecto Hombre...
 • Promociona activitats amb l’entorn més proper a l’Escola: Associació de Veïns del Passeig de St. Joan, Centre Cívic La Sedeta, Casal d’Avis Residència Bon Repòs, Associació St Guillem...
TOP