Primària

 

Moments dels grans reptes.

 

L’etapa d’Educació Primària (6 a 12 anys) es caracteritza per l’adquisició d’aprenentatges i sabers bàsics per part de l’alumnat. Ells són els protagonistes del seu propi aprenentatge, són el centre de tota acció educativa però amb l’acompanyament incondicional de mestres i professionals de l’escola i, sobretot, de les famílies. El centre afavoreix el seu creixement oferint i aportant metodologies innovadores per motivar-los davant dels aprenentatges. L’atenció personalitzada, la proximitat i l’exigència educativa pretenen que l’alumnat adquireixi hàbits i valors fonamentals per seu creixement. A més, valorem i fomentem la cultura de l’esforç entre els nostres alumnes per tal de poder adquirir bons resultats en estapes posteriors.

APRENENTATGE D'IDIOMES

ANGLÈS: els alumnes realitzen tres hores curriculars amb el mètode Cambridge. A partir de 4t de primària es reforça el mètode amb una hora setmanal dedicada a preparar les certificacions oficials.

A les sessions curriculars s’afegeix l’hora de Science i Arts & Crafts que complementen l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Disposem d’una auxiliar de conversa nativa que ajuda als alumnes a millorar la seva competècia oral a través de petits grups de treball.

FRANCÈS: s’inicia a 5è de Primària, amb una metodologia activa i lúdica per tal que aprenguin aquest nou idioma.

METODOLOGIES INNOVADORES

A Primària fomentem les intel·ligències múltiples, les situacions d’aprenentatge, el treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu i el desenvolupament del pensament crític i creatiu.

 

Volem alumnes curiosos, amb ganes d’aprendre i per això fomentem la investigació, l’experimentació, el desenvolupament de les habilitats comunicatives, la connexió entre diferents sabers. I tot amb l’ajuda de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge.

 

Treballem els Escacs per fomentar el pensament crític i les habilitats mentals a partir del desenvolupament de les capacitats d’organització, de predicció i previsió, d’establiment de conjectures, hipòtesis i de presa de decisions.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Entenem la diversitat com una oportunitat dins de l’aula. La inclusió és la peça clau per les noves situacions d’aprenentatge que es generen al centre. Disposem de servei Psicopedagògic a l’escola que vetlla per les necessitats dels alumnes i fomenta el desenvolupament de les seves capacitats.

 

La docència compartida (dos mestres a l’aula) en les àrees de llengua i matemàtiques ens ajuden i faciliten aquests processos inclusius i ens enriqueix l’atenció a la diversitat.

AULA D'ACOLLIDA

Aula reconeguda pel Departament d’Educació destinada a alumnat nouvingut al centre escolar.

 

Grups reduïts d’alumnes on es pretén aportar totes aquelles respostes educatives possibles a les necessitats individuals, tot valorant el seu context personal.

 

En la mesura del possible i de manera gradual es treballa per la integració de l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària i en la vida de l’escola.

ExpressarTE

A través d’aquest projecte treballem la comunicació oral i escrita amb el nostre alumnat.

 

Volem que l’alumne gaudeixi al màxim de la comunicació i de la lectura. I per això fomentem activitats de comprensió lectora com els Apadrinaments Lectors i activitats d’expressió oral per millorar l’oratòria i la comunicació en públic.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

L’objectiu del nostre Pla d’Acció Tutorial és poder acompanyar al nostre alumnat en el seu creixement personal, emocional i social. A més d’un acompanyament personalitzat, incorporem una sessió setmanal de tutoria grupal a l’aula.

 

Aquest Pla ha estat dissenyat per la Fundació Escola Teresiana.

PLA D'INTERIORITAT MirarTE

A través d’aquest programa ens apropem a l’interior de la persona, a l’interior de cadascú. Volem que serveixi per poder descobrir la pròpia riquesa interior i els permeti apropar-se als altres, al món i a la transcendència.

EVALUACIONS EXTERNES

Els alumnes de 2n i 6è realitzen proves externes del Departament d’Educació per tal de veure’n el seu nivell en diferents àmbits. De la mateixa manera, i per tal d’afavorir el procés de millora en els nostres alumnes, des de la nostra Fundació ens faciliten proves diagnòstiques a diferents cursos al llarg del curs.

MÚSICA

Des de l’escola potenciem l’aprenentatge de la música perquè influeix directament en el desenvolupament creatiu, intel·lectual i psicològic de l’alumne.

En aquesta etapa els alumnes s’inicien amb l’Ukelele i el van consolidant al llarg de tota la Primària.

 

El centre disposa d’Escola de Música que complementa, de manera extraescolar, l’aprenentatge d’aquesta àrea i ofereix la possibilitat d’acostar-se al llenguatge musical.

ESPORT I SALUT

Des de l’escola fomentem la pràctica esportiva de manera habitual per tal de millorar les condicions de salut i poder inculcar hàbits saludables en el nostre alumnat.

 

Realitzem una hora i mitja d’Educació Física a la setmana i una hora de Natació a la setmana de manera curricular.

 

A més, oferim altres activitats culturals i esportives, tant escolars com extraescolars per tal de complementar el creixement de l’alumne/a.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Fomentem l’educació en valors (som Escola UNESCO) i treballem de manera especial la sostenibilitat i la solidaritat. Volem alumnes sensibles davant la cura d’una mateix, de l’altre i la del nostre planeta.

 

Potenciem activitats i campanyes solidàries per afavorir la importància del voluntariat a la nostra societat.

EINES DIGITALS

El nostre objectiu és desenvolupar la competència digital i tecnològica del nostre alumnat en diferents àmbits: software bàsic, processador de textos, eines Google, presentacions i robòtica (Scratch i Micro Bit).

 

I pretenem que els alumnes aprenguin a fer un ús adequat de les eines tecnològiques que disposen i de les xarxes socials del seu voltant.

 

A més, totes les nostres aules estan equipades amb pissarres digitals o pantalles, projectors i ordinadors i comptem amb dispositius per a ús personal de l’alumnat a partir de 5è de primària.