Secundària

 

Alumnes que construeixen el futur

 

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (12 a 16 anys) es caracteritza per la consolidació dels coneixements en les diferents àrees. És el moment d’agafar eines per desenvolupar la seva manera de ser, la seva personalitat i assegurar la seva autonomia vers el dia a dia.

 

Des de l’escola fomentem i treballem perquè els nostres alumnes desenvolupin les seves capacitats, tot ajudant a adquirir destreses i hàbits d’estudi que els permeti millorar el seu rendiment acadèmic.

 

Amb l’atenció personalitzada, la proximitat i l’exigència educativa pretenem que l’alumnat adquireixi valors fonamentals per seu creixement. A més, valorem i fomentem la cultura de l’esforç entre els nostres alumnes per tal de poder adquirir bons resultats per afrontar el seu futur de la millor manera possible.

APRENENTATGE D'IDIOMES

Anglès: Els alumnes realitzen quatre hores curriculars amb el mètode Cambridge. De les quatre sessions d’anglés a cada curs, dos d’elles es desdoblen amb l’Auxiliar de Conversa (nativa) per tal de reforçar la preparació dels exàmens de Cambridge i la competència oral.

 

Francès: Continuació d’una hora setmanal per a tots els alumnes de Secundària, per reforçar l’aspecte multilingüe de l’escola. Al final de 4t ESO es proposa als alumnes la certificació oficial.

 

Alemany: Matèria optativa a partir de 1r ESO. Aquesta matèria reforça la línea multilingüe del Projecte Lingüístic de l’escola. Al final de l’etapa, els alumnes tenen l’oportunitat de certificar el seu nivell al Goethe Institut.

METODOLOGIES INNOVADORES

La nostra metodologia a Secundària està fonamentada en el Treball Cooperatiu i en el desenvolupament del pensament crític i creatiu. A l’etapa de l’ESO es realitzen projectes dins les diferents matèries i àmbits. Una altra característica és el treball per Àmbits (Lingüístic i del Medi Social- Natural). Reforcem també les matèries de ciències amb les optatives de Desenvolupament de la Competència Cientifico-Tecnològica a 1r i 2n ESO, juntament amb la matèria de Robòtica. Al curs de 3r els alumnes reforcen aquesta competència amb la Digitalització i els Reptes Matemàtics.

 

La Competència Digital es treballa al llarg de tota l’etapa. Així els alumnes disposen de llicències digitals en algunes matèries i de la matèria d’Informàtica.

 

La Competència d’Autonomia personal es treballa des de la Tutoria grupal, com des de la tutoria Individual, amb dues hores setmanals que tenen disponibles els tutors per a xerrades amb els alumnes sobre els temes que més els preocupen.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Entenem la diversitat com una oportunitat dins de l’aula. La inclusió és la peça clau per les noves situacions d’aprenentatge que es generen al centre. Disposem de servei Psicopedagògic a l’escola que vetlla per les necessitats dels alumnes i fomenta el desenvolupament de les seves capacitats.

 

La docència compartida (dos mestres a l’aula ens ajuden i faciliten aquests processos inclusius i ens enriqueix l’atenció a la diversitat.

AULA D'ACOLLIDA

Aula reconeguda pel Departament d’Educació destinada a alumnat nouvingut al centre escolar.

 

Grups reduïts d’alumnes on es pretén aportar totes aquelles respostes educatives possibles a les necessitats individuals, tot valorant el seu context personal.

 

En la mesura del possible i de manera gradual es treballa per la integració de l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària i en la vida de l’escola.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompañarTE

L’objectiu del nostre Pla d’Acció Tutorial és poder acompanyar al nostre alumnat en el seu creixement personal, emocional i social. A més d’un acompanyament personalitzat, incorporem una sessió setmanal de tutoria grupal a l’aula.

 

Aquest Pla ha estat dissenyat per la Fundació Escola Teresiana.

 

PLA D'INTERIORITAT MirarTE

A través d’aquest programa ens apropem a l’interior de la persona, a l’interior de cadascú. Volem que serveixi per poder descobrir la pròpia riquesa interior i els permeti apropar-se als altres, al món i a la transcendència.

AVALUACIONS EXTERNES

Els resultats acadèmics dels nostres alumnes són superiors a la mitjana de Catalunya, destacant-ne les de les Llengües Catalana i Castellana, que estan molt per sobre de la mitjana.

 

Cada curs, els alumnes de 4t s’avaluen de les Proves Externes que proposa el Departament. Els nostres resultats estan per sobre de la mitjana catalana.

BATXILLERAT DUAL

El nostre alumnat, a partir de 2n ESO, pot decidir iniciar aquest programa que suposa una immersió tecnològica i personal. També li permetrà finalitzar una doble titulació a l’etapa de Batxillerat: El Batxillerat i l’American High School Diploma.

 

https://www.academica.school/los300mejores

 

#Los300Mejores

MÚSICA

Des de l’escola potenciem l’aprenentatge de la música perquè influeix directament en el desenvolupament creatiu, intel·lectual i psicològic de l’alumne.

 

El centre disposa d’Escola de Música que complementa, de manera extraescolar, l’aprenentatge d’aquesta àrea i ofereix la possibilitat d’acostar-se al llenguatge musical.

ESPORT I SALUT

Des de l’escola fomentem la pràctica esportiva de manera habitual per tal de millorar les condicions de salut i poder inculcar hàbits saludables en el nostre alumnat.

 

Realitzem una hora d’Educació Física a la setmana i una hora de Natació a la setmana de manera curricular.

 

A més, oferim altres activitats culturals i esportives, tant escolars com extraescolars per tal de complementar el creixement de l’alumne/a.

ITINERARIS

El nostre alumnat ha de completar la seva formació acadèmica amb matèries optatives. Aquestes complementen i reforcen les matèries instrumentals (oratòria, laboratori, Cultura Clàssica, Emprenedoria…)

 

A 4t ESO, els alumnes trien itineraris de matèries optatives específiques. Aquestes matèries es trien en funció dels interesos personals de cada alumne, i adreçats als estudis postobligatoris que hagin de cursar en el futur: itinerari Humanístico-Social, itinerari Aplicat i itinerari Cientifico-Tecnològic.

COMPROMÍS AMB EL MON

Fomentem l’educació en valors (som Escola UNESCO) i treballem de manera especial la sostenibilitat i la solidaritat. Volem alumnes sensibles davant la cura d’una mateix, de l’altre i la del nostre planeta. Potenciem activitats i campanyes solidàries per afavorir la importància del voluntariat a la nostra societat.

EINES DIGITALS

Des de l’escola volem que els nostres alumnes adquireixin la competència digital al llarg de l’etapa i per això fomentem i treballem amb àmbits i matèries relacionades amb la tecnologia, la robòtica, la digitalització i la informàtica.

 

A més, totes les nostres aules estan equipades amb pissarres digitals o pantalles, projectors i ordinadors i comptem amb dispositius per a ús personal de l’alumnat. Els alumnes treballen per igual amb ordinador i amb llibre de paper.